Top 10 places to visit in Rajasthan

Jaipur

Udaipur

Jodhpur

Jaisalmer

Ranthambore National Park

Pushkar

Mount Abu

Bikaner

Ajmer

Chittorgarh